خوش آمدید (باید آموخت که آموختن سرمایه گذاری است نه هزینه)